શું કોઈ ગીરો અને ભાગ-પૂર્વ ચુકવણી શુલ્ક છે?

ફોરક્લોઝર શુલ્ક:

જો 50% થી ઓછી મુદત આપવામાં આવે તો: બાકી રકમના 4%
જો 50% થી વધુ કાર્યકાળ આપવામાં આવે તો: બાકી રકમના 3%

ભાગ ચુકવણી:

પૂર્વ ચુકવણીની રકમના 2%

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions