સર્વગ્રામની ફાર્મ લોન માટે કોણ અરજી કરી શકે છે?

કૃષિની જમીનની માલિકી ધરાવતા અને ખેતી કરતા પરિવારો પોતે અથવા અન્ય લોકો સાથે ભાગીદારીમાં (જમીન લીઝ પર/ઓઉટ)
એવા ઘરો કે જેઓ દૂધના વ્યવસાયિક વેચાણ માટે દુધાળા પ્રાણીઓ (ગાય અને ભેંસ) ધરાવે છે અને પાળે છે.

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions