ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೇನು?

• ಇತ್ತೀಚಿನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ
• ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಮಾನ್ಯವಾದ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆ
• ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್, ವೋಟರ್ ಐಡಿ, ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್‌ನಂತಹ ಮಾನ್ಯವಾದ ವಿಳಾಸ ಪುರಾವೆ
• ಆದಾಯ ದಾಖಲೆಗಳು
• ಭೂ ದಾಖಲೆಗಳು
• ಮಂಜೂರಾತಿ ಷರತ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳು

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions