ಯಾವುದೇ ಸ್ವತ್ತುಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಮತ್ತು ಭಾಗಶಃ ಪೂರ್ವಪಾವತಿ ಶುಲ್ಕಗಳಿವೆಯೇ?

• ಸ್ವತ್ತುಮರುಸ್ವಾಧೀನ ಶುಲ್ಕಗಳು:
50% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ – ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 4%
50% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ – ಬಾಕಿ ಮೊತ್ತದ 3%

• ಭಾಗ ಪಾವತಿ
ಪೂರ್ವ ಪಾವತಿ ಮೊತ್ತದ 2%”

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions