ಸರ್ವಮಿತ್ರ ಯಾರು?

ಸರ್ವಮಿತ್ರ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಗ್ರಾಮ್‌ನ ಕೊನೆಯ ಮೈಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ಕೃಷಿ ಬಾಡಿಗೆ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Apply Now
Write to Us
Give a missed call +91 81017 77555

Apply Now

By entering your details you agree to the privacy policy and terms and conditions